Colofon

Redactie:

Bastiaan Bommeljé

Redactieraad:

Gerard van Emmerik, Beatrijs Ritsema en Willemijn Lindhout

Vormgeving:

Steven Boland

Copyright:

Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Hollands Maandblad dankt de Van Bijleveltstichting voor haar bijdrage ter verbetering van de honoraria van jonge medewerkers aan dit tijdschrijft.
Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Nederlands Letterenfonds.

Redactiesecretariaat:

Hollands Maandblad • Willem Fenengastraat 2A • 1096 BN Amsterdam
Tel. 020-4213830
info-hm@uitgeverijpodium.nl (niet voor kopij)

Kopij:

Kopij voor Hollands Maandblad (inclusief postzegels voor retour) zenden aan:
Hollands Maandblad
p/a Uitgeverij Podium
Willem Fenengastraat 2A
1096 BN Amsterdam

Bij de kopij dient altijd duidelijk uw naam en adres plus e-mailadres te worden
vermeld. Gaarne vermelden indien kopij niet retour hoeft te worden gezonden.
Alle kopij wordt gelezen, en u ontvangt bericht over het oordeel van de redactie.
Gezien het grote aanbod van kopij kan het enige tijd duren voor u een reactie
ontvangt. Over het oordeel van de redactie kan niet worden gecorrespondeerd.
Kopij dient niet per e-mail te worden ingezonden. Zulks kan alleen op uitdruk-
kelijk verzoek van de redactie.

Uitgevers:

Uitgeverij Podium in samenwerking met
Stichting Hollands Maandblad,
Willem Fenengastraat 2A • 1096 BN Amsterdam