Colofon

Redactie:

Johannes van der Sluis

Redactieraad:

Mark Boog, Merijn de Boer, Gerard van Emmerik, David Garvelink, Elke Geurts en Ellen Heijmerikx

Vormgeving:

Steven Boland

Correctie:

Aron Groot

Copyright:

Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Hollands Maandblad dankt de Van Bijleveltstichting voor haar bijdrage ter verbetering van de honoraria van jonge medewerkers aan dit tijdschrijft.
Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Nederlands Letterenfonds.

Redactiesecretariaat:

Hollands Maandblad • Postbus 59.752 • 1040 LG Amsterdam
Tel. 020-6175955
info@hollandsmaandblad.nl (niet voor kopij)

Kopij:

Kopij voor Hollands Maandblad zenden aan:
Hollands Maandblad
Postbus 59.752
1040 LG Amsterdam

Bij de kopij dient altijd duidelijk uw naam plus e-mailadres te worden vermeld. Alle kopij wordt gelezen, en u ontvangt bericht over het oordeel van de redactie. Ingezonden kopij wordt na lezing niet geretourneerd noch gearchiveerd. Gezien het grote aanbod van kopij kan het enige tijd duren voor u een reactie ontvangt. Over het oordeel van de redactie kan niet worden gecorrespondeerd. Kopij dient niet per e-mail te worden ingezonden. Zulks kan alleen op uitdrukkelijk verzoek van de redactie.

Uitgevers:

Stichting Hollands Maandblad,
p/a Bilderdijkkade 63–B • 1053 VJ Amsterdam