Stichting Hollands Maandblad

  De Stichting Hollands Maandblad is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uit dien hoofde volgt hieronder informatie over de stichting.  
     
  Naam   Stichting Hollands Maandblad  
  Fiscaal nummer   8160.50.314  
  KvK nummer   41203413  
  Contact gegevens   Bilderdijkkade 63B, 1053 VJ Amsterdam  
  Website   www.www.hollandsmaandblad.nl  
  Bestuursleden   Aldien Poll, voorzitter
Machiel Jansen Schoonhoven, penningmeester
Vera Simon Thomas
 
  Beleidsplan   [klik hier voor het beleidsplan]  
  Beloningsbeleid   De stichting heeft geen mensen in dienst.
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.
 
  Doelstelling   De Stichting Hollands Maandblad heeft ten doel het geven van voorlichting en het stimuleren van onderzoek en gedachtewisseling op het gebied van literatuur, politiek, economische en sociale vraagstukken en onderwerpen van algemeen culturele aard. Zij tracht dit doel te bereiken in het bijzonder door het uitgeven of doen uitgeven van een tijdschrift (artikel 2 van de statuten).  
  Oprichting   Hollands Maandblad is opgericht in 1959 door K.L. Poll  
  Activiteitenverslag   Verslag over 2015 – In 2015 was, zoals in de voorgaande jaren, de belangrijkste activiteit het uitgeven op papier van het tijdschrift Hollands Maandblad. Het uitgeven werd verzorgd door uitgeverij Nieuw Amsterdam op basis van een overeenkomst (inclusief uitgeeflicentie) tussen de Stichting Hollands Maandblad en Nieuw Amsterdam.
In het kort komt deze overeenkomst er op neer dat de uitgever, Nieuw Amsterdam, alle uitgeverij-activiteiten verricht, waaronder secretarieel werk, het doen drukken, de distributie, de promotie en het laten beheren van abonnementen, alsook het faciliteren van het redactiewerk door de onafhankelijke redacteur.
De uitgever (Nieuw Amsterdam) draagt alle exploitatiekosten en ontvangst de exploitatieopbrengsten. Een eventueel exploitatietekort wordt door de uitgever gedragen. Positieve opbrengsten worden door de uitgever gereserveerd voor toekomstige uitgaven ten behoeve van Hollands Maandblad.
In 2015 was het exploitatietekort ca.20.000,00 zoals gerapporteerd door Nieuw Amsterdam.
Hollands Maandblad verscheen tien maal in 2015 (waarvan twee dubbelnummers). Het aantal abonnementen was ca. 600 bij een totale oplage van ongeveer 750 exemplaren per nummer.
Bestuur, redactie & redactieraad in 2015 – In het verslagjaar bestond het bestuur van de Stichting Hollands Maandblad uit Aldien Poll (voorzitter), Vera Simon Thomas, Wim Brands, Philip Verdonck Huffnagel en Machiel Jansen Schoonhoven (penningmeester).
Redacteur van Hollands Maandblad was ook in 2015 Bastiaan Bommeljé.
De Redactieraad van Hollands Maandblad bestond uit Gerard van Emmerik, Beatrijs Ritsema, Wim Brands en Janneke Louman.

 
  Beurzen &
Aanvullende honoraria
  Jaarlijks verstrekt de Stichting Hollands Maandblad diverse Schrijversbeurzen en Aanmoedigingsbeurzen, alsook tien Aanvullende Honoraria voor jonge schrijvers die aan Hollands Maandblad hebben meegewerkt. In 2015 reikte de Stichting drie schrijversbeurzen uit van bij elkaar € 4000,00: eenmaal € 2000,00 en tweemaal € 1000,00. Aan tien jonge schrijvers werd een Aanvullend Honorarium van € 250,00 gegeven (uitbetaald in 2016).
In 2015 werden de hierboven genoemde prijzen van gezamenlijk € 6.500,00 geheel uit middelen van de Stichting Hollands Maandblad betaald.
 
  Financiën   De Stichting Hollands Maandblad heeft geen ondernemers- of uitgeversrisico. De financiën van de Stichting Hollands Maandblad omvatten derhalve, zoals vermeld, niet de exploitatiecijfers van Hollands Maandblad, die voor rekening en risico van Uitgeverij Nieuw Amsterdam komen.
Startsaldo per 01/01/2015 € 27.825,-
Eindsaldo per 31/12/2015 € 21.714,-
Van 2014 was er een overlopende post te betalen aan een auteur van € 250.
Aan Nieuw Amsterdam werd een betaling gedaan van € 6.050,- (die in 2016 werd terug betaald omdat de verwachte diensten inzake digitalisering niet werden geleverd).
Er werd door de Stichting € 2.722,- aan digitalisering uitgegeven (de uitgave van € 13.650 in 2014 werd verantwoord als overlopende post, waarop een correctie werd gemaakt met bovengenoemde betaling en terugbetaling door Nieuw Amsterdam). Voor deze uitgaven is gebruik gemaakt van de subsidies van het Nederlands Letteren Fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds.
In 2013 en 2014 is van het Nederlands Letteren Fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds twee keer een subsidie van € 12.500 ontvangen voor digitalisering en marketing van Hollands Maandblad. Hiervan was per 31/12/2015 ca. € 10.000 besteed aan dit doel (na bovengemelde correctie).
Alle betalingen en ontvangsten van de Stichting gaan via bankrekeningnummer NL82 ABNA 084.12.85.128.
 
  Inkomsten & uitgaven   Zie het Financieel overzicht voor de details van inkomsten en uitgaven.