Stichting Hollands Maandblad

  De Stichting Hollands Maandblad is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uit dien hoofde volgt hieronder informatie over de stichting.  
     
  Naam   Stichting Hollands Maandblad  
  Fiscaal nummer   8160.50.314  
  KvK nummer   41203413  
  Contact gegevens   Bilderdijkkade 63B, 1053 VJ Amsterdam  
  Website   www.hollandsmaandblad.nl  
  Bestuursleden   Aldien Poll, voorzitter
Machiel Jansen Schoonhoven, penningmeester
Vera Simon Thomas, lid
Dhr. Philip Huff, lid, schrijver en medewerker van Hollands Maandblad
 
  Beleidsplan   [klik hier voor het beleidsplan]  
  Beloningsbeleid   De stichting heeft geen mensen in dienst.
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.
 
  Doelstelling   De Stichting Hollands Maandblad heeft ten doel het geven van voorlichting en het stimuleren van onderzoek en gedachtewisseling op het gebied van literatuur, politiek, economische en sociale vraagstukken en onderwerpen van algemeen culturele aard. Zij tracht dit doel te bereiken in het bijzonder door het uitgeven of doen uitgeven van een tijdschrift (artikel 2 van de statuten).  
  Oprichting   Hollands Maandblad is opgericht in 1959 door K.L. Poll  
  Verslag over 2016   Bestuur, redactie & redactieraad – In het verslagjaar bestond het bestuur van de Stichting uit Aldien Poll (voorzitter), Vera Simon Thomas (lid), Wim Brands (lid; overleden 4 april 2016), Philip Huff (lid) en Machiel Jansen Schoonhoven (penningmeester).
Redacteur van Hollands Maandblad was Bastiaan Bommeljé.
De Redactieraad van Hollands Maandblad bestond uit Gerard van Emmerik, Beatrijs Ritsema, Wim Brands (†) en Janneke Louman.
Activiteiten 2016 – in 2016 was, zoals in de voorgaande jaren, de belangrijkste activiteit het uitgeven op papier van het Hollands Maandblad. Het uitgeven werd, na een overgang per 1 januari 2016 van Nieuw Amsterdam naar Uitgeverij Podium, verzorgd door deze laatstgenoemde uitgeverij op basis van een overeenkomst tussen de Stichting Hollands Maandblad en Uitgeverij Podium.
In het kort komt deze overeenkomst erop neer dat de uitgever, Podium, alle uitgeverij-activiteiten verricht, waaronder secretarieel werk ter ondersteuning van de redactie, het doen drukken, de distributie, de promotie en het laten beheren van de abonnementen.
De uitgever (Podium) draagt alle exploitatiekosten en ontvangst de exploitatieopbrengsten. Een eventueel exploitatietekort wordt gedragen door de uitgever en de Stichting op basis van jaarlijkse afspraken. Positieve opbrengsten worden door de uitgever en de Stichting gereserveerd voor toekomstige uitgaven ten behoeve van Hollands Maandblad.
In 2016 was het exploitatietekort ca.10.000, zoals gerapporteerd door Podium. Hiervan zal de Stichting ca.5.000 voor haar rekening nemen.
Hollands Maandblad verscheen 10 maal in 2016. Het aantal abonnementen was ca. 600 bij een totale oplage van ongeveer 750 per nummer.

 
  Beurzen &
Aanvullende honoraria
  Jaarlijks verstrekt de Stichting Hollands Maandblad diverse Schrijversbeurzen en Aanmoedigingsbeurzen, alsook tien Aanvullende Honoraria voor jonge schrijvers die aan Hollands Maandblad hebben meegewerkt. In 2016 reikte de Stichting drie schrijversbeurzen uit van bij elkaar € 3000,00. Aan tien jonge schrijvers werd een aanvulling van € 250,00 op hun honorarium gegeven (uitbetaald in 2017).  
  Financiën   De financiën van de Stichting Hollands Maandblad omvatten, zoals vermeld, niet de exploitatiecijfers van Hollands Maandblad, daar de exploitatie wordt gevoerd door de uitgever.
Het jaar werd begonnen met een saldo van € 21.714 en werd beëindigd met € 33.354
Van 2015 was er een overlopende post te betalen aan tien schrijvers van € 2500 (Aanvullende Honoraria 2015).
Een actie om privédonaties te verkrijgen, leverde succes op met € 4.675 aan giften, waarvan € 4.000 voor een periode van vijf jaar jaarlijks is toegezegd.
Er werd € 11.255 aan digitalisering uitgegeven. Voor deze uitgaven is gebruik gemaakt van de subsidies van het Nederlands Letterenfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze uitgaven zijn verantwoord bij deze fondsen.
In 2013, 2014 en 2016 is van het Nederlands Letterenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds drie maal € 12.500 (totaal € 37.500) subsidie ontvangen voor digitalisering en marketing van Hollands Maandblad. Hiervan was per 31/12/2016 ca. € 21.250 besteed. Er is nog een bestedingsruimte van ca. € 16.250 onder dit arrangement.
Zie onderstaand overzicht voor de uitgaven en inkomsten per categorie.
Alle betalingen en ontvangsten van de Stichting gaan via bankrekeningnummer NL82 ABNA 084.12.85.128.
Het KvK inschrijfnummer van de Stichting Hollands Maandblad is 41203413.
 
  Inkomsten & uitgaven   Zie het Financieel overzicht voor de details van inkomsten en uitgaven.